Obszary wytwarzania

Dzięki integracji spółek dystrybucyjnych i wytwórczych, zachowujemy kontrolę nad procesem wytwarzania, dystrybucji i obrotu ciepła.

Zakłady wytwarzania TAURON Ciepło

hand

Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała


Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała EC1
Blok ciepłowniczy BC50 z kotłem fluidalnym węglowym CFB i turbozespołem parowym o mocach zainstalowanych 50,82 MWe/106,4 MWt.
Kotły wodne gazowo-olejowe o mocy zainstalowanej 2x38 MWt.

Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała EC2
Blok ciepłowniczy BC50 z kotłem fluidalnym węglowym OFz i turbozespołem parowym o mocach zainstalowanych  55,00 MWe/112,6 MWt.
Kotły parowe olejowe o mocy zainstalowanej 2x44,4 MWt.

hand

Obszar Ciepłowni Lokalnych


Obszar Ciepłowni Lokalnych to 31 źródeł ciepła o łącznej mocy 146 MWt zlokalizowanych na terenie 10 miast województwa śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Produkcja ciepła realizowana jest w oparciu o węgiel, gaz i olej opałowy w ciepłowniach i kotłowniach o mocy od 0,1 MWt – 53 MWt.

Zakład dostarcza ciepło i ciepłą wodę użytkową dla odbiorców indywidualnych, komunalnych, spółdzielczych i instytucji. Trzy największe ciepłownie, w Zawierciu, Olkuszu i Kamiennej Górze stanowią podstawowe źródła ciepła dla systemów dystrybucyjnych tych miast.

hand

Zakład Wytwarzania Tychy


Blok ciepłowniczy BC50 z kotłem fluidalnym węglowym CFB i turbozespołem parowym o mocach zainstalowanych 65 MWe/86 MWt. 
Blok ciepłowniczy BC35 z kotłem fluidalnym biomasowym BFB i turbozespołem parowym o mocach zainstalowanych 40 MWe/70 MWt. 
Kocioł węglowy wodny WR40 o mocy zainstalowanej 40 MWt. Kocioł węglowy wodny WP120 o mocy zainstalowanej 140 MWt.

hand

Zakład Wytwarzania Katowice


Blok ciepłowniczy BCF100 z kotłem fluidalnym węglowym CFB i turbozespołem parowym o mocach zainstalowanych 135 MWe/180 MWt. 
Kotły wodne gazowo-olejowe o mocy zainstalowanej 3x38 MWt.

Zakład Wytwarzania Cieszyn

Zakład jest producentem i dystrybutorem ciepła dla miasta Cieszyn (odbiorców komunalnych i przemysłowych), osiedla mieszkaniowego w Pogwizdowie (gmina Hażlach), a także energii cieplnej w postaci pary technologicznej. Zakład jest efektywny energetycznie dzięki wytwarzaniu ciepła w wysokosprawnej kogeneracji (w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej) oraz wytwarzaniu ciepła w OZE (kolektory słoneczne).

Podstawowe urządzenia wytwórcze:
- blok kogeneracyjny z kotłem parowym OR-35N na paliwo węglowe o mocy nominalnej 23 MWt / 4,8 MWe.
- trzy kotły wodne olejowo-gazowe o łącznej nominalnej mocy cieplnej 42,6 MWt
- kocioł węglowy wodny WR-25 o mocy nominalnej 14 MWt
- kocioł parowy olejowy ED-6 o mocy nominalnej 4,53 MWt
- kolektory słoneczne o mocy nominalnej 0,064 MWt.

Podstawowe urządzenia systemu dystrybucji ciepła
- sieć ciepłownicza wodna - 56 km,
- sieć ciepłownicza parowa - 0,87 km
- 547 węzłów ciepłowniczych (w tym 9 węzłów grupowych oraz 2 parowe)

Dokumenty

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne art. 7, ust. 8l).

Informacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na obszarze Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Cieszyn (zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne art. 7, ust. 8l pkt 2).

Rejestr magazynów energii elektrycznej (zgodnie z art. 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.).

Obowiązki operatora systemu elektroenergetycznego:

- prowadzenie w postaci elektronicznej rejestru magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci,
- aktualizowanie danych w rejestrze magazynów energii elektrycznej.

Obowiązki posiadacza magazynu energii elektrycznej

- przekazanie operatorowi systemu elektroenergetycznego informacji o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji - w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji,
- powiadomienie operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Wykaz magazynów energii elektrycznej przyłączonych do sieci TAURON Ciepło sp. z o.o. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW:
Rejestr magazynów energii elektrycznej

Wzór informacji o oddaniu magazynu do eksploatacji lub zmianie danych:
Wzór zgłoszenia magazynu - Zał. nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z 21.10.2021 w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej

W ramach Strategii Rozwoju Obszaru Ciepło w Grupie TAURON na lata 2016 – 2025,  prowadzony jest projekt konwersji małych ciepłowni na wysokosprawne źródła kogeneracyjne, co umożliwi skojarzenie energii elektrycznej cieplnej i chłodniczej, a tym samym osiągnięcie wysokiej efektywności ekonomicznej i energetycznej. W trosce o ochronę środowiska w źródłach ciepła wprowadzane są technologie produkcji  gwarantujące zachowanie europejskich i krajowych norm ochrony powietrza.
 
W trosce o bezawaryjną dostawę ciepła dla odbiorców, TAURON Ciepło, dysponuje dwoma mobilnymi kotłowniami kontenerowymi umożliwiającymi w krótkim czasie wznowienie dostawy ciepła do obiektów, które z wskutek nieprzewidzianych przyczyn mogłyby być tego ciepła pozbawione. Małe kotłownie ogrzewające pojedyncze budynki nadzorowane są zdalnie poprzez system monitoringu co poprawia jakość dostaw ciepła do odbiorców.
Informacja o wpływie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące na zdrowie ludzi i środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Realizując obowiązek wynikający z art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 623 ze zm.) informujemy, że TAURON Ciepło prowadząc działalność w narażeniu na promieniowanie jonizujące nie uwalnia substancji promieniotwórczych do środowiska oraz nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Masz pytania?