Projekty Dofinansowane

Zobacz, co dobrego udało nam się zrobić przy wsparciu unijnego budżetu.


Projekty dofinansowane z funduszy zewnętrznych realizowane przez TAURON Ciepło


Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko       Rzeczpospolita Polska    TAURON Ciepło     Unia Europejska Fundusz Spójności

31 stycznia 2020 r. TAURON Ciepło sp. z o.o. zawarł z WFOŚiGW w Katowicach umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim Projektu pn.:

„Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej”.

Zgodnie z przedmiotową umową o dofinansowanie (w brzmieniu nadanym przez aneks nr 4 podpisany w dniu 12 lipca 2023 r.):

planowana całkowita wartość Projektu wynosi : 61 374 891,59 PLN

wysokość przyznanego dofinansowania wynosi: 26 717 063,73 PLN
 • Głównym celem Projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie miast: Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej istniejących obiektów, w szczególności wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, zasilanych do tej pory głównie z lokalnych albo indywidualnych źródeł, w których zdecydowaną przewagę mają niskosprawne piece i kotły węglowe.

  Projekt będzie służył rozwijaniu wysokosprawnej kogeneracji (źródła wytwarzania, które będą dostarczać ciepło do sieci w ramach Projektu, produkują energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu).

  Cel przedsięwzięcia wynika z potrzeby w zakresie rozwiązywania problemu niskiej emisji występującej na terenie aglomeracji górnośląskiej, obejmującej m.in. miasta Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice oraz strefy śląskiej, w skład której wchodzą m.in. miasta Będzin i Czeladź, gdzie występują znaczące przekroczenia stężeń zanieczyszczeń w zakresie benzo(a)pirenu oraz pyłów zawieszonych (PM 10 i PM 2,5).

  Realizacja Projektu pozwoli na ograniczenie strat przesyłowych m.in. dzięki zastosowaniu nowoczesnych rur preizolowanych z niskim współczynnikiem przenikania ciepła czy dostosowaniu średnic rurociągów, a przede wszystkim pozwoli na osiągnięcie takich rezultatów, jak zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej oraz spadek emisji: CO2, PM 10 i PM 2,5.

  Spółka szacuje, iż w wyniku realizacji Projektu, zostaną osiągnięte następujące efekty ekologiczne:

  • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 102.398,38 GJ/rok,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 177.194,14 GJ/rok,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 7.129,20 Mg CO2/rok,
  • spadek emisji pyłów: 38,81 Mg/rok,

   

  Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach. W celu zgłoszenia zauważonych nieprawidłowości należy skorzystać z formularza na stronie http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

  Informacje nt. projektów, które uzyskały dofinansowanie znajdują się również
  w serwisie
  https://mapadotacji.gov.pl/

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności                                                                                  Śląskie. Pozytywna energia                                                                         Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez przebudowę wybranych odcinków sieci cieplnych w obrębie miast Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie

Dzięki przebudowie wybranych odcinków sieci cieplnych w obrębie miast: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie

Wartość projektu: 6 611 385,93 PLN

Dofinansowanie: 2 056 292,23 PLN
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
   
  TAURON Ciepło sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.:
   
  „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez przebudowę wybranych odcinków sieci cieplnych w obrębie miast: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie”.
  Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 5. „Środowisko”, Działania 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”.
   
  Wartość projektu wynosi 6 611 385,93 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 2 056 292,23  PLN.
   
  Przedmiotem projektu jest inwestycja, polegająca na przebudowie wybranych odcinków sieci cieplnej na terenie Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich. Przebudowie ulegną odcinki sieci będące w złym stanie technicznym, wykazujące najwyższe straty ciepła na przesyle, miejscowe braki izolacji termicznej oraz cechujące się dużą awaryjnością i generujące zwiększone koszty eksploatacyjne.
   
  Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji do atmosfery CO, CO2, NO2, SO2 i pyłów, powstających w procesie produkcji ciepła oraz zmniejszenie strat na przesyle ciepła, które dostarczane są do odbiorców sieciami przesyłowymi należącymi do TAURON Ciepło sp. z o.o.
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

  Wszelkie informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdziesz na stronie www.rpo.2007-2013.slaskie.pl.
   
  Projekt został zakończony.
Infrastruktura i Środowisko Narodowa Strategia Spójności                                                    TAURON Ciepło                                                                  Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację bloku ciepłowniczego w EC Tychy

Dzięki modernizacji bloku ciepłowniczego w EC Tychy

Wartość Projektu: 127 978 183,84 PLN

Dofinansowanie: 19 996 809,58 PLN
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
   
  TAURON Ciepło S.A. realizowało Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 pn.:
   
  „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację bloku ciepłowniczego w EC Tychy”.

  Projekt realizowany był w ramach Działania 4.5. „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza” Priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
   
  Wartość Projektu wynosiła 127 978 183,84 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 19 996 809,58 PLN.
   
  Projekt realizowany był na terenie Zakładu Wytwarzania Tychy i obejmował sowim zakresem przebudowę kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym (CFB) opalanego węglem kamiennym OFz 135/K-7 na kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym (BFB) opalany biomasą oraz budowę instalacji podawania biomasy.
   
  Stosowanie biomasy w procesie spalania, zamiast węgla, ograniczy powstawanie odpadów (żużlu i popiołów) oraz zmniejszy emisję szkodliwych substancji takich jak SO2, NO2, pyłów i CO2, a także pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej.
   
  Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
  Wszelkie informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdziesz na stronie www.pois.2007-2013.gov.pl.
   
  Projekt został zakończony.
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności                                                      TAURON Ciepło                                                       Unia Europejska Fundusz Spójności

Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź


W gminach: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź

 
Wartość Projektu: 147 886 442,81 PLN

Dofinansowanie: 67 253 893,36 PLN
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
   
  12 grudnia 2012 r. TAURON Ciepło podpisało umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i infrastruktura energetyczna, Działanie 9.2 - Efektywna dystrybucja energii Projektu pn.:
   
  „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”.
  Projekt jest zgodny z głównymi celami programu POIiŚ i ma na celu zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko, podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii oraz wzrost efektywności energetycznej w procesie użytkowania energii. Przedsięwzięcie ma duże znaczenie dla regionu, jest zgodne z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem osi priorytetowej IX - „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”.
   
  Projekt realizowany przez TAURON Ciepło obejmuje zadania inwestycyjne w zakresie wymiany sieci ciepłowniczych i zewnętrznych instalacji odbiorczych, wymiany izolacji na sieciach napowietrznych, przebudowy węzłów grupowych z zewnętrzną instalacją odbiorczą na węzły indywidualne oraz sieć ciepłowniczą z przyłączami.
   
  Realizacja Projektu pozwoli na osiągnięcie takich rezultatów, jak: ograniczenie strat sieciowych podczas przesyłu ciepła, obniżenie strat nośnika ciepła, obniżenie awaryjności sieci ciepłowniczych (poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie przerw w dostawach ciepła do odbiorców), poprawienie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców, ograniczenie poziomu kosztów eksploatacyjnych, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, poprawa stanu powietrza w Gminach objętych Projektem (obniżenie emisji w źródłach ciepła).
   
  W dniu 05.10.2015 r. Spółka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”. Na podstawie zawartego aneksu Spółka otrzymała dodatkowe dofinansowanie na wsparcie realizacji projektu w jego rozszerzonym zakresie (dziesięć zadań inwestycyjnych).
   
  W dniu 30.12.2015 r. TAURON Ciepło sp. z o.o. zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”. Na podstawie zawartego aneksu Spółka otrzyma dodatkowe dofinansowanie, w kwocie 6 675 157,14 PLN, na wsparcie (ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013), zrealizowanego już, rozszerzonego zakresu przedmiotowego projektu. Dzięki wzrostowi kwoty dofinansowania, całkowita wysokość przyznanej przez NFOŚiGW dotacji wyniesie 67 253 893,36 PLN. Kwota ta jest o ok. 25,4 mln PLN wyższa od wysokości pierwotnie przyznanego dofinansowania.
   
  Całkowity koszt projektu to 147 886 442,81 PLN. Wysokość dofinansowania wyniosła: 67 253 893,36 PLN.
   
  Projekt jest zakończony.
   
  Wszelkie informacje na temat Programu Operacyjnego Intrastruktura i Środowisko znajdziesz na stronie internetowej: www.pois.2007-2013.gov.pl
WFOŚiGW w Katowicach

TAURON Ciepło sp. z o.o. zrealizował przedsięwzięcie (zadanie) pn.: „Przebudowa wybranych odcinków sieci ciepłowniczej na obszarze miast Katowice i Czeladź ”, którego celem było zmniejszenie strat w zakresie przesyłu ciepła i w konsekwencji redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

Okres realizacji przedmiotowego zadania przypadał na lata 2018-2021.

Nakłady inwestycyjne dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 13 458 942,00 PLN.

Zadanie zostało objęte dofinansowaniem (w formie częściowego umorzenia pożyczki) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – ostateczna wysokość wsparcia wyniosła 11 240 236,54 PLN.

Masz pytania?