Projekty Dofinansowane

Zobacz, co dobrego udało nam się zrobić przy wsparciu unijnego budżetu.


Projekty dofinansowane z funduszy zewnętrznych realizowane przez TAURON Ciepło


Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko       Rzeczpospolita Polska    TAURON Ciepło     Unia Europejska Fundusz Spójności

31 stycznia 2020 r. TAURON Ciepło sp. z o.o. zawarł z WFOŚiGW w Katowicach umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim Projektu pn.:

„Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej”.

Zgodnie z przedmiotową umową o dofinansowanie (w brzmieniu nadanym przez aneks nr 4 podpisany w dniu 12 lipca 2023 r.):

planowana całkowita wartość Projektu wynosi : 61 374 891,59 PLN

wysokość przyznanego dofinansowania wynosi: 26 717 063,73 PLN
 • Głównym celem Projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie miast: Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej istniejących obiektów, w szczególności wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, zasilanych do tej pory głównie z lokalnych albo indywidualnych źródeł, w których zdecydowaną przewagę mają niskosprawne piece i kotły węglowe.

  Projekt będzie służył rozwijaniu wysokosprawnej kogeneracji (źródła wytwarzania, które będą dostarczać ciepło do sieci w ramach Projektu, produkują energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu).

  Cel przedsięwzięcia wynika z potrzeby w zakresie rozwiązywania problemu niskiej emisji występującej na terenie aglomeracji górnośląskiej, obejmującej m.in. miasta Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice oraz strefy śląskiej, w skład której wchodzą m.in. miasta Będzin i Czeladź, gdzie występują znaczące przekroczenia stężeń zanieczyszczeń w zakresie benzo(a)pirenu oraz pyłów zawieszonych (PM 10 i PM 2,5).

  Realizacja Projektu pozwoli na ograniczenie strat przesyłowych m.in. dzięki zastosowaniu nowoczesnych rur preizolowanych z niskim współczynnikiem przenikania ciepła czy dostosowaniu średnic rurociągów, a przede wszystkim pozwoli na osiągnięcie takich rezultatów, jak zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej oraz spadek emisji: CO2, PM 10 i PM 2,5.

  Spółka szacuje, iż w wyniku realizacji Projektu, zostaną osiągnięte następujące efekty ekologiczne:

  • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 102.398,38 GJ/rok,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 177.194,14 GJ/rok,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 7.129,20 Mg CO2/rok,
  • spadek emisji pyłów: 38,81 Mg/rok,

   

  Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach. W celu zgłoszenia zauważonych nieprawidłowości należy skorzystać z formularza na stronie http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

  Informacje nt. projektów, które uzyskały dofinansowanie znajdują się również
  w serwisie
  https://mapadotacji.gov.pl/

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności                                                                                  Śląskie. Pozytywna energia                                                                         Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez przebudowę wybranych odcinków sieci cieplnych w obrębie miast Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie

Dzięki przebudowie wybranych odcinków sieci cieplnych w obrębie miast: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie

Wartość projektu: 6 611 385,93 PLN

Dofinansowanie: 2 056 292,23 PLN
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
   
  TAURON Ciepło sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.:
   
  „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez przebudowę wybranych odcinków sieci cieplnych w obrębie miast: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie”.
  Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 5. „Środowisko”, Działania 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”.
   
  Wartość projektu wynosi 6 611 385,93 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 2 056 292,23  PLN.
   
  Przedmiotem projektu jest inwestycja, polegająca na przebudowie wybranych odcinków sieci cieplnej na terenie Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich. Przebudowie ulegną odcinki sieci będące w złym stanie technicznym, wykazujące najwyższe straty ciepła na przesyle, miejscowe braki izolacji termicznej oraz cechujące się dużą awaryjnością i generujące zwiększone koszty eksploatacyjne.
   
  Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji do atmosfery CO, CO2, NO2, SO2 i pyłów, powstających w procesie produkcji ciepła oraz zmniejszenie strat na przesyle ciepła, które dostarczane są do odbiorców sieciami przesyłowymi należącymi do TAURON Ciepło sp. z o.o.
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

  Wszelkie informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdziesz na stronie www.rpo.2007-2013.slaskie.pl.
   
  Projekt został zakończony.
Infrastruktura i Środowisko Narodowa Strategia Spójności                                                    TAURON Ciepło                                                                  Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację bloku ciepłowniczego w EC Tychy

Dzięki modernizacji bloku ciepłowniczego w EC Tychy

Wartość Projektu: 127 978 183,84 PLN

Dofinansowanie: 19 996 809,58 PLN
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
   
  TAURON Ciepło S.A. realizowało Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 pn.:
   
  „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację bloku ciepłowniczego w EC Tychy”.

  Projekt realizowany był w ramach Działania 4.5. „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza” Priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
   
  Wartość Projektu wynosiła 127 978 183,84 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 19 996 809,58 PLN.
   
  Projekt realizowany był na terenie Zakładu Wytwarzania Tychy i obejmował sowim zakresem przebudowę kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym (CFB) opalanego węglem kamiennym OFz 135/K-7 na kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym (BFB) opalany biomasą oraz budowę instalacji podawania biomasy.
   
  Stosowanie biomasy w procesie spalania, zamiast węgla, ograniczy powstawanie odpadów (żużlu i popiołów) oraz zmniejszy emisję szkodliwych substancji takich jak SO2, NO2, pyłów i CO2, a także pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej.
   
  Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
  Wszelkie informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdziesz na stronie www.pois.2007-2013.gov.pl.
   
  Projekt został zakończony.
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności                                                      TAURON Ciepło                                                       Unia Europejska Fundusz Spójności

Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź


W gminach: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź

 
Wartość Projektu: 147 886 442,81 PLN

Dofinansowanie: 67 253 893,36 PLN
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
   
  12 grudnia 2012 r. TAURON Ciepło podpisało umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i infrastruktura energetyczna, Działanie 9.2 - Efektywna dystrybucja energii Projektu pn.:
   
  „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”.
  Projekt jest zgodny z głównymi celami programu POIiŚ i ma na celu zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko, podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii oraz wzrost efektywności energetycznej w procesie użytkowania energii. Przedsięwzięcie ma duże znaczenie dla regionu, jest zgodne z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem osi priorytetowej IX - „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”.
   
  Projekt realizowany przez TAURON Ciepło obejmuje zadania inwestycyjne w zakresie wymiany sieci ciepłowniczych i zewnętrznych instalacji odbiorczych, wymiany izolacji na sieciach napowietrznych, przebudowy węzłów grupowych z zewnętrzną instalacją odbiorczą na węzły indywidualne oraz sieć ciepłowniczą z przyłączami.
   
  Realizacja Projektu pozwoli na osiągnięcie takich rezultatów, jak: ograniczenie strat sieciowych podczas przesyłu ciepła, obniżenie strat nośnika ciepła, obniżenie awaryjności sieci ciepłowniczych (poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie przerw w dostawach ciepła do odbiorców), poprawienie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców, ograniczenie poziomu kosztów eksploatacyjnych, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, poprawa stanu powietrza w Gminach objętych Projektem (obniżenie emisji w źródłach ciepła).
   
  W dniu 05.10.2015 r. Spółka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”. Na podstawie zawartego aneksu Spółka otrzymała dodatkowe dofinansowanie na wsparcie realizacji projektu w jego rozszerzonym zakresie (dziesięć zadań inwestycyjnych).
   
  W dniu 30.12.2015 r. TAURON Ciepło sp. z o.o. zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”. Na podstawie zawartego aneksu Spółka otrzyma dodatkowe dofinansowanie, w kwocie 6 675 157,14 PLN, na wsparcie (ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013), zrealizowanego już, rozszerzonego zakresu przedmiotowego projektu. Dzięki wzrostowi kwoty dofinansowania, całkowita wysokość przyznanej przez NFOŚiGW dotacji wyniesie 67 253 893,36 PLN. Kwota ta jest o ok. 25,4 mln PLN wyższa od wysokości pierwotnie przyznanego dofinansowania.
   
  Całkowity koszt projektu to 147 886 442,81 PLN. Wysokość dofinansowania wyniosła: 67 253 893,36 PLN.
   
  Projekt jest zakończony.
   
  Wszelkie informacje na temat Programu Operacyjnego Intrastruktura i Środowisko znajdziesz na stronie internetowej: www.pois.2007-2013.gov.pl
WFOŚiGW w Katowicach

TAURON Ciepło sp. z o.o. zrealizował przedsięwzięcie (zadanie) pn.: „Przebudowa wybranych odcinków sieci ciepłowniczej na obszarze miast Katowice i Czeladź ”, którego celem było zmniejszenie strat w zakresie przesyłu ciepła i w konsekwencji redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

Okres realizacji przedmiotowego zadania przypadał na lata 2018-2021.

Nakłady inwestycyjne dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 13 458 942,00 PLN.

Zadanie zostało objęte dofinansowaniem (w formie częściowego umorzenia pożyczki) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – ostateczna wysokość wsparcia wyniosła 11 240 236,54 PLN.
 
Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko       Rzeczpospolita Polska    Unia Europejska Fundusz Spójności

Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych celem likwidacji węzłów grupowych

Cel projektu: zwiększenie efektywności systemu ciepłowniczego poprzez ograniczenie strat na przesyle energii wraz z ograniczeniem emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz zmniejszeniem zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej.

Całkowity koszt projektu: 23.487.016,93 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 8.396.296,13 PLN
 • Wskaźniki produktu:

  Łączna długość planowanej do przebudowy sieci wynosi: 9.088 m.

  Łączna ilość planowanych do budowy indywidualnych węzłów cieplnych wynosi: 15 szt.

  Wskaźniki rezultatu:

  1. Redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery:

  - pyłu o 722 kg/rok,

  - SO2 o 12.717 kg/rok,

  - NOx o 4.400 kg/rok,

  - CO o 1.264 kg/rok,

  - CO2 o 3.408 t/rok,

  - B(α)p o 0,7 kg/rok.

  2. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – spadek emisji CO2 o 6,3%.

  3. Zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej o 32.842,00 GJ/rok.

  4. Ograniczenie strat na przesyle energii o 32.575 GJ/rok.

  W dniu 16.01.2018 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Projekt uzyskał wsparcie finansowe Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.


  POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU:

  W kwietniu 2018r. rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawców dla czterech zadań realizowanych w tym roku:

  1. Przebudowa sieci cieplnej odgałęzienia magistrali Północ do budynków przy ul. Granicznej – rozpoczęcie prac budowlanych - maj 2018; zakończenie prac – październik 2018.
  2. Przebudowa odgałęzienia sieci cieplnej magistrali Północ Zachód w rejonie ul. Mała Łąka – rozpoczęcie prac budowlanych - czerwiec 2018; zakończenie prac – listopad 2018.
  3. Przebudowa sieci cieplnej magistrali Wschód na odcinku od ul. Dolnej do budynków przy ul. Skrajnej – rozpoczęcie prac budowlanych - czerwiec 2018; zakończenie prac – listopad 2018.
  4. Budowa indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach os. Piastowskie – rozpoczęcie prac na obiektach - sierpień 2018; zakończenie prac – październik 2018. 

   W marcu 2019 roku rozstrzygnięto przetarg na wykonawców dla pięciu zadań realizowanych w tym roku oraz przewidzianych do realizacji w latach 2019 – 2020:
    
  5. Przebudowa sieci cieplnej magistrali Południe Śródmieście I w rejonie ul. Chrobrego i Górny Rynek – rozpoczęcie prac budowlanych – kwiecień 2019; zakończenie prac - listopad 2019.
  6. Przebudowa sieci cieplnej magistrali Południe Śródmieście II w rejonie od ul. Korfantego do ul. Chrobrego – rozpoczęcie prac budowlanych – maj 2019; zakończenie prac - listopad 2020. 
  7. Przebudowa sieci cieplnej osiedla Podgórze – rozpoczęcie prac budowlanych – maj 2019; zakończenie prac - listopad 2020. 
  8. Przebudowa sieci cieplnej magistrali Wschód na odcinku od ul. Hażlaskiej do budynków przy ul. Moniuszki – rozpoczęcie prac budowlanych – kwiecień 2019; zakończenie prac - listopad 2019.
  9. Budowa indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach os. Liburna IV etap (tj. Moniuszki 14, 16, 18, 22, 24, 26) – rozpoczęcie prac na obiektach – czerwiec 2019; zakończenie prac - listopad 2019. 
    
  10. W listopadzie 2020 roku rozstrzygnięto przetarg na wykonawców dwóch zadań przewidzianych do realizacji w 2021 roku: 

  11.   Przebudowa magistral ciepłowniczych wewnątrzzakładowych - rozpoczęcie prac budowlanych - kwiecień 2021, zakończenie prac- listopad 2021. 
  12.   Przebudowa sieci cieplnej magistrali Południe na odcinku od EC do ul. Dojazdowej - rozpoczęcie prac budowlanych - kwiecień 2021, zakończenie prac - listopad 2021.

           

Przebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2. - "Efektywna dystrybucja energii"

Celem projektu jest modernizacja ok. 10 km głównych magistral ciepłowniczych.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie strat ciepła na przesyle o 63 900 GJ/rok

oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery o 6 600 ton/rok.

Projekt realizowany będzie w latach 2011-2013.

Wartość projektu: 30 727 646,94 zł

Wartość dofinansowania: 11 897 434,07 zł

2 września 2011 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarząd Energetyki Cieszyńskiej podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Przebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie".

17 lutego 2014 roku został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie w/w projektu rozszerzający zakres rzeczowy o dodatkowe dwa zadania.
 • POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU:

  1. Modernizacja magistrali Południe I etap na odcinku ul. Czarny Chodnik – Bobrecka oraz na terenie Uniwersytetu Śląskiego – rozpoczęcie prac – maj 2011; zakończenie prac - luty 2012.

  2. Modernizacja magistrali Południe II etap na odcinku Bobrecka – Fach i ul. Sienna – rozpoczęcie prac – styczeń 2012; zakończenie prac – listopad 2012.

  3. Modernizacja magistrali Wschód w rejonie ulicy Frysztackiej – rozpoczęcie prac – maj 2012; zakończenie prac – listopad 2012.

  4. Modernizacja magistrali Wschód w rejonie ulicy Chopina – rozpoczęcie prac – maj 2012; zakończenie – listopad 2012.

  5. Modernizacja magistrali Północ od źródła ciepła do ul. Chemików – rozpoczęcie prac – maj 2012; zakończenie prac – grudzień 2012.

  6. Modernizacja magistralo Południe III etap – rozbiórka magistrali napowietrznej od ul. Sarkandra do ul. Stawowej – rozpoczęcie prac – styczeń 2013; zakończenie prac – maj 2013.

  7. Modernizacja odgałęzienie magistrali Wschód od ul. Moniuszki do ul. Bucewicza – rozpoczęcie prac – wrzesień 2013; zakończenie prac – listopad 2013.

  8. Modernizacja magistrali Południe na odcinku od ul. Dojazdowej do ul. Zamkowej – rozpoczęcie prac – maj 2014; zakończenie prac – sierpień 2014.

  Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl

  ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU:

  W dniu 15 kwietnia 2015 r. Energetyka Cieszyńska została poinformowana przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, iż złożony przez Spółkę wniosek o płatność końcową dla projektu pn. Przebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie został zaakceptowany. Tym samym realizacja w/w projektu, współfinansowanego z Funduszy Unijnych, została zakończona.

  Projekt pn. Przebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii.

  Początkowo projekt obejmował swoim zakresem modernizację głównych magistral ciepłowniczych Spółki, w tym magistrali Południe (na odcinku od ul. Czarny Chodnik do zakładu FACH i ul. Siennej oraz na terenie Uniwersytetu Śląskiego), magistrali Wschód (w rejonie ul. Frysztackiej oraz ulic Chopina i Dolnej) oraz magistrali Północ (na odcinku od źródła ciepła Energetyki Cieszyńskiej do ul. Chemików).

  W wyniku realizacji powyższych zadań wygenerowano oszczędności, co pozwoliło na złożenie wniosku o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o dodatkowe dwa zadania, tj. modernizację odgałęzienia magistrali Wschód na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Bucewicza oraz modernizację magistrali Południe na odcinku od ul. Dojazdowej do ul. Zamkowej.

  Projekt zrealizowany został w latach 2011-2014.

  W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące efekty:

  1) zmodernizowano 10,6 km sieci ciepłowniczych na terenie miasta Cieszyna,

  2) zmniejszono straty ciepła na przesyle o 65 814 GJ/rok,

  3) zmniejszono emisję zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do powietrza atmosferycznego o ok. 9,9%, w tym:

  Dodatkowo w wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące korzyści:

  1) Poprawę infrastruktury technicznej na terenie miasta Cieszyna. Nowoczesna sieć cieplna służy mieszkańcom miasta i inwestorom oraz umożliwia prowadzenie kolejnych zadań, . Wyszczególnienie Jednostka Efekt związanych z zagospodarowywaniem terenów oraz modernizacją infrastruktury komunikacyjnej i drogowej.

  2) Poprawę atrakcyjności miasta poprzez podniesienie jego walorów krajobrazowych. Z terenów położonych nad rzeką Bobrówką zniknęły stare rurociągi sieci napowietrznych.

  3) Uniezależnienie jakości dostawy ciepła od warunków atmosferycznych. Wymiana starych sieci kanałowych na preizolowane położonych na terenach zalewowych, eliminuje wpływ powodzi na pogarszanie ich stanu technicznego i awaryjność.

  4) Zmniejszenie pojemności sieci cieplnej o 1 503 m3 (o 34%), wpływające bezpośrednio na zmniejszenie kosztów w źródle ciepła związanych z uzdatnianiem, podgrzaniem i pompowaniem wody do sieci.

  Wartość projektu wyniosła: 30 909 844,08 zł

  Wartość dofinansowania (dotacji) projektu wyniosła: 11 577 229,41 zł

  W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Spółka zamierza realizować kolejne zadania inwestycyjne w oparciu o środki unijne przeznaczone na wsparcie sektora energetyki w ramach celu tematycznego Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

  Energetyka Cieszyńska pragnie jeszcze raz podziękować wszystkim Mieszkańcom Cieszyna, których bezpośrednio spotkały utrudnienia związane z realizacją zadania, za okazaną wyrozumiałość i życzliwość.

  DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

Masz pytania?