Pro-środowiskowe rozwiązania

Dynamiczny rozwój TAURON Ciepło nie odbywa się kosztem środowiska naturalnego. Dokładamy starań, aby przestrzegać rygorystycznych norm bezpieczeństwa ekologicznego, realizując w ten sposób unijną politykę minimalizowania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Dbałość o środowisko naturalne powoduje, że rozwijając nasze obiekty, inwestujemy w technologie niskoemisyjne i poszukujemy innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Trwają inwestycje odtworzenia i budowy źródeł wytwarzania energii, a także rozbudowy sieci dystrybucyjnej. W trosce o nasze wspólne otoczenie stale skupiamy się na poprawie efektywności energetycznej w produkcji oraz dystrybucji ciepła.

Efektywność energetyczna

Zgodnie z definicją, zawartą w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 z późniejszymi zmianami):

efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Środki poprawy efektywności

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 wyżej wskazanej ustawy, środkami poprawy efektywności są:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11);

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);

6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, został opublikowany w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. (Monitor Polski z 2016 r, poz. 1184).

Zgodnie z tym wykazem, do przykładowych działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, w odniesieniu do budynków, zaliczyć można m.in.:

 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
 • modernizację lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, świetlików, bram wjazdowych lub zmiana powierzchni przeszkleń w przegrodach zewnętrznych budynków; montaż urządzeń zacieniających okna;
 • modernizację systemu ogrzewania lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (np. izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne, zastosowanie wysokosprawnych źródeł ciepła wraz z automatyką, zmniejszenie strat ciepła związanych z jego akumulacją, regulacją oraz wykorzystywaniem).

 

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w TAURON Ciepło

Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w przedmiocie działalności TAURON Ciepło sp. z o.o., zaliczyć można – zgodnie z wyżej wymienionym wykazem  – takie inicjatywy, jak w szczególności:

 • modernizacja lub wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych związanych z procesami przemysłowymi wraz z instalacjami (np.: urządzeń i instalacji sprężonego powietrza, kotłów, pomp, itp.);
 • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji pomocniczych służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, lub chłodu (np.: układów rozładunku, przygotowania i transportu paliwa; układów doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; układów chłodzenia; układów redukcji emisji);
 • modernizacja lub wymiana lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła (np.: wymiana lub modernizacja grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej; modernizacja systemów zasilanych z grupowych węzłów cieplnych, poprzez przebudowę tych systemów na węzły indywidualne; instalacja lub modernizacja systemów automatyki i monitoringu pracy węzłów i sieci ciepłowniczych; modernizacja lokalnych źródeł ciepła);
 • ograniczenie strat w sieciach ciepłowniczych (poprzez m.in.: zmianę technologii wykonania tych sieci; zmianę trasy przebiegu rurociągów w celu zmniejszenia ich długości lub likwidacji zbędnych odcinków; zmianę średnicy rurociągów w celu poprawy wymagań hydraulicznych; usunięcie nieszczelności i przyczyn ich powstawania; poprawę izolacji cieplnej rurociągów wraz z ich wyposażeniem w armaturę).

 

Przykłady środków poprawy efektywności energetycznej stosowane w TAURON Ciepło sp. z o.o.

 • realizacja Programu Likwidacji Niskiej Emisji, służącego poprawie jakości powietrza (poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zasilanych z przestarzałych źródeł węglowych, na terenie ośmiu miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej) oraz zmniejszeniu zużycia energii pierwotnej i końcowej;
 • dostawa ciepła sieciowego wyprodukowanego w źródłach ciepła, przez jednostki kotłowe o podwyższonej sprawności, w ramach kogeneracji;
 • zastępowanie starej technologii kanałowych sieci ciepłowniczych na rzecz rur preizolowanych układanych w technice bezkanałowej;
 • stosowanie nowoczesnych metod pomiarowych, sterowania i zdalnego monitoringu;
 • obniżanie strat ciepła poprzez użycie lepszych materiałów termoizolacyjnych;
 • szeroko pojęte doradztwo w zakresie wspierania działań zwiększających efektywność energetyczną.

Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej za rok 2023

Struktura paliw

Zgodnie z rozdziałem 5 § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92), TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach, jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się sprzedażą ciepła informuje, że struktura paliw zużytych do wytwarzania ciepła sprzedawanego oraz wpływ wytwarzania tego ciepła na środowisko wyglądała następująco.

Zgodnie z § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, z 22 marca 2023 roku, TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach, jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej informuje, że struktura paliw zużytych do wytwarzania sprzedawanej energii elektrycznej oraz wpływ wytwarzania tej energii elektrycznej na środowisko wyglądały następująco:

Wskaźnik Wpc nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczych za 2023 r.

Wskaźniki efektywności i struktura paliw - Cieszyn