Pozostałe usługi

Świadczymy także usługi okołoenergetyczne, które stanowią uzupełnienie podstawowej działalności TAURON Ciepło jaką jest dystrybucja energii cieplnej.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie naszych Klientów na usługi dotyczące modernizacji, konserwacji i remontów infrastruktury ciepłowniczej oferujemy Ci szeroki wachlarz czynności wykonywanych na instalacjach ciepłowniczych, ciepłociągach i innego typu urządzeniach kryjących się pod ogólnym pojęciem "infrastruktury ciepłowniczej".


Usługi świadczone przez TAURON Ciepło wyróżnia:

  • wysoka jakość realizowanych zadań

  • możliwie najkrótszy czas od otrzymania zlecenia do realizacji prac 

Usługi są świadczone w godzinach pracy TAURON Ciepło od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.


Wsparcie Pogotowia Technicznego jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Ile to kosztuje?

 •  Lp.  Nazwa usługi  Cena usługi (zł netto)  Uwagi
   1  Uzgodnienia dokumentacji technicznej budowlanej / wykonawczej
   1.1  Węzłów cieplnych jednofunkcyjnych projektowanych / modernizacyjnych  400  -
   1.2  Węzłów cieplnych dwufunkcyjnych projektowanych / modernizacyjnych  500  -
   1.3  Sieci ciepłowniczej o długości do 1 km  800  -
   1.4  Sieci ciepłowniczej o długości powyżej 1 km  900  -
   1.5  Kotłowni o mocy do 1 MW  2700  -
   1.6  Kotłowni o mocy powyżej 1 MW  3000  -
   1.7  Skrzyżowań sieci ciepłowniczej z projektowanym uzbrojeniem  500 Opłaty nie pobiera się jeśli miejsce skrzyżowania było objęte dokonanym z TAURON Ciepło uzgodnieniem branżowym
   1.8  Pozostałe  500 np. uzgodnienia lokalizacji urządzeń teletechnicznych na kominach, zmiana sposobu rozliczania ciepła, niewalacja/obniżenie komór
   2  Uzgodnienia branżowe w skali 1:500
   2.1  Z sieciami ciepłowniczymi / zewnętrzną instalacją odbiorczą - format A4  150 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie map w skali 1:1000 z uwzględnieniem podwójnej stawki za wykonane uzgodnienia
   2.2  Z sieciami ciepłowniczymi /zewnętrzną instalacją odbiorczą - n x format A4  n x 150
   2.3  Bez sieci ciepłowniczych/zewnętrznej instalacji odbiorczej - format A4  100
   2.4  Bez sieci ciepłowniczych/zewnętrznej instalacji odbiorczej - n x format A4  100 Zryczałtowana opłata w wysokosci 100 zł netto, bez względu na ilość formatek uzgodnienia
 • Lp. Nazwa usługi  Cena usługi (zł netto)  Uwagi 
   1  Zabezpieczenie obiektu/lokalu przed skutkami awarii  300  -
   2  Lokalizacja awarii (namierzanie wozem transmisyjnym)  650  -
   3  Nieuzasadnione wezwanie  250  -
 • Lp.  Nazwa usługi  Cena usługi (zł netto)  Uwagi
   1  Prowadzenie nadzoru branżowego
   1.1  Pobyt na budowie  350  -
   1.2  Bez konieczności pobytu na budowie  50 Opłata za gotowość nadzoru branżowego na podstawie pisemnego zlecenia Inwestora
   2  Odbiór końcowy węzła cieplnego nienależącego do TAURON Ciepło  600  -
   3  Odbiór częściowy węzła cieplnego   nienależącego do TAURON Ciepło  350  -
   4  Odbiór końcowy przyłącza lub sieci cieplnej    budowanej lub zleconej do budowy przez inwestora obcego stronie trzeciej  500  -
   5  Odbiór częściowy przyłącza lub sieci cieplnej   budowanej lub zleconej do budowy przez inwestora obcego stronie trzeciej  350  -
   6  Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu   pomiarowo - rozliczeniowego  450 Stosowane na wniosek Odbiorcy oraz przy   każdorazowym dopuszczeniu układu   pomiarowo - rozliczeniowego do rozliczeń
 •  Lp.  Nazwa usługi  Cena usługi (zł netto)  Uwagi
   1  Eksploatacja węzła cieplnego (stawka miesięczna)
   1.1  0 kW - 100 kW  300  
  Stawki orientacyjne. Rzeczywiste określenie stawek jest zależne od zakresu eksploatacji wymiennika
   1.2  101 kW - 200 kW  350
   1.3  201 kW - 300 kW  400
   1.4  301 kW - 500 kW  450
   1.5  501 kW - 1000 kW  600
   1.6  Powyżej 1000 kW  700
   2  Zmiana ustawień automatyki pogodowej
   Zmiana ustawień zaworu regulacji przepływu bądź regulatora różnicy ciśnień
   350  -
   3  Zmiana ustawień zaworu regulacji przepływu   bądź regulatora różnicy ciśnień  350  -
   4  Czyszczenie chemiczne wymienników ciepła
   5.1  JAD 3/18 - 1 sztuka  350 Cena usługi nie zawiera demontażu/montażu   i transportu wymiennika
   5.2  JAD 3/18 - 2 sztuka i następne  150
   5.3  JAD 6/50 - 1 sztuka  600
   5.4  JAD 6/50 - 2 sztuka i następne  150
   5.5  Płytowy - 1 sztuka  600
   5.6  Płytowy - 2 sztuka i następne  150
 •  Lp.  Nazwa usługi  Cena usługi (zł netto)  Uwagi
   1  Dodatkowe uruchomienie dostawy ciepła na wniosek Odbiorcy  220  -
   2  Dodatkowe wstrzymanie dostawy ciepła na wniosek Odbiorcy  220  -
   3  Dodatkowe wstrzymanie dostawy ciepła z powodu zaległości w opłatach (za każdy punkt odcięcia)
   3.1  Osoba prywatna (konsument)  300  -
   3.2  Osoba prawna  500  -
   4  Dodatkowe uruchomienie dostawy ciepła z powodu zaległości w opłatach
   4.1  Osoba prywatna (konsument)  300  -
   4.2  Osoba prawna  500  -
   5  Opłata za włączenie ciepła bez wiedzy TAURON Ciepło. Dotyczy obiektów: - samowolnie włączonych przez Odbiorcę w trakcie procesu windykacji należności - uruchamianych po raz pierwszy bez stosownych odbiorów TAURON Ciepło  600  -
   6  Uszkodzenie lub zerwanie plomby założonej przez TAURON Ciepło na urządzeniach ciepłowniczych
   6.1  W przypadku powiadomienia TAURON Ciepło przez Odbiorcę 250   -
   6.2  W przypadku nie powiadomienia TAURON Ciepło przez Odbiorcę  350  -
   7  Tworzenie zestawień ilościowo - wartościowych ze sprzedaży ciepła
   7.1  Dla 1 obiektu za okres do 12 miesięcy  60 Zestawienia tworzone w arkuszu kalkulacyjnym Excel
   7.2  Dla 1 obiektu za okres powyżej 12 miesięcy  60
 • Lp. Nazwa usługi   Cena usługi (zł netto)  Uwagi
   1  Odśnieżanie sprzętem zmechanizowanym   (z wyłączeniem powierzchni dachowych)  80zł/rbg  Usługa liczona włącznie z czasem dojazdu i powrotu do/z miejsca zlecenia
   

Masz pytania?