Pozostałe usługi

Świadczymy także usługi okołoenergetyczne, które stanowią uzupełnienie podstawowej działalności TAURON Ciepło jaką jest dystrybucja energii cieplnej.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie naszych Klientów na usługi dotyczące modernizacji, konserwacji i remontów infrastruktury ciepłowniczej oferujemy Ci szeroki wachlarz czynności wykonywanych na instalacjach ciepłowniczych, ciepłociągach i innego typu urządzeniach kryjących się pod ogólnym pojęciem "infrastruktury ciepłowniczej".


Usługi świadczone przez TAURON Ciepło wyróżnia:

  • wysoka jakość realizowanych zadań

  • możliwie najkrótszy czas od otrzymania zlecenia do realizacji prac 

Usługi są świadczone w godzinach pracy TAURON Ciepło od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.


Wsparcie Pogotowia Technicznego jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Ile to kosztuje?

 •  Lp.  Nazwa usługi  Cena usługi (zł netto)  Uwagi
   1 Uzgodnienia dokumentacji technicznej budowlanej / wykonawczej
   1.1 Węzłów cieplnych jednofunkcyjnych projektowanych / modernizacyjnych  500  -
   1.2 Węzłów cieplnych dwufunkcyjnych projektowanych / modernizacyjnych  850  -
   1.3 Sieci ciepłowniczej o długości do 1 km  1100  -
   1.4 Sieci ciepłowniczej o długości powyżej 1 km  2700  -
   1.5 Skrzyżowań sieci ciepłowniczej z projektowanym uzbrojeniem
   1000 Opłaty nie pobiera się jeśli miejsce skrzyżowania było objęte dokonanym z TAURON Ciepło uzgodnieniem branżowym
   1.6 Pozostałe  2000 np. uzgodnienia lokalizacji urządzeń teletechnicznych na kominach, zmiana sposobu rozliczania ciepła, niewalacja/obniżenie komór
   2 Uzgodnienia branżowe w skali 1:500
   2.1 Z sieciami ciepłowniczymi / zewnętrzną instalacją odbiorczą - format A4  220 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie map w skali 1:1000 z uwzględnieniem podwójnej stawki za wykonane uzgodnienia

   2.2 Z sieciami ciepłowniczymi /zewnętrzną instalacją odbiorczą - n x format A4  n x 220
   2.3 Bez sieci ciepłowniczych/zewnętrznej instalacji odbiorczej - format A4  150
   2.4 Bez sieci ciepłowniczych/zewnętrznej instalacji odbiorczej - n x format A4  n x 150
 • Lp. Nazwa usługi  Cena usługi (zł netto)  Uwagi 
   3.1 Zabezpieczenie obiektu/lokalu przed skutkami awarii  1400  -
   3.2 Lokalizacja awarii (namierzanie wozem transmisyjnym)  1200 + 100 od każdego punktu pomiarowego  -
   3.3 Nieuzasadnione wezwanie  800  -
 • Lp.  Nazwa usługi  Cena usługi (zł netto)  Uwagi
   4 Prowadzenie nadzoru branżowego
   4.1 Pobyt na budowie  430  -
   4.2 Bez konieczności pobytu na budowie  50 Opłata za gotowość nadzoru branżowego na podstawie pisemnego zlecenia Inwestora
   5 Odbiory    
   5.1 Odbiór końcowy węzła cieplnego nienależącego do TAURON Ciepło  700  -
   5.2 Odbiór częściowy węzła cieplnego  nienależącego do TAURON Ciepło  500  -
   5.3 Odbiór końcowy przyłącza lub sieci cieplnej   budowanej lub zleconej do budowy przez inwestora obcego stronie trzeciej  580  -
   5.4 Odbiór częściowy przyłącza lub sieci cieplnej  budowanej lub zleconej do budowy przez inwestora obcego stronie trzeciej  400  -
 • Lp.  Nazwa usługi  Cena usługi (zł netto)  Uwagi
   6.1 Sprawdzenie prawidłowości zabudowy i działania układu pomiarowo - rozliczeniowego z powtórnym zaplombowaniem układu  600 Stosowane na wniosek Odbiorcy oraz przy każdorazowym dopuszczeniu układu pomiarowo - rozliczeniowego do rozliczeń
   6.2 Laboratoryjne sprawdzenie urządzenia rozliczeniowego - demontaż i ponowny montaż ciepłomierza rozliczeniowego w zależności od Dn przetwornika przepływu oraz ponowne plombowanie stosowane na wniosek odbiorcy według średnic przetwornika przepływu. ***  700  Średnica przetwornika przepływu Dn 15 - 40
   800  Średnica przetwornika przepływu Dn 50 - 80
   950  Średnica przetwornika przepływu Dn 100 - 150
   6.3 Założenie zerwanych plomb na urządzenia rozliczeniowe z powiadomieniem dostawcy o ich zerwaniu
   400  
   6.4  Założenie zerwanych plomb na urządzenia rozliczeniowe bez wiedzy dostawcy o ich zerwaniu  700  
    *** Kwota ta obejmuje demontaż i ponowny montaż przetwornika przepływu w zależności od średnicy. Do podanej kwoty każdorazowo będzie doliczona refaktura za sprawdzenie ciepłomierza przez stację legalizacyjną.
 •  Lp.  Nazwa usługi  Cena usługi (zł netto)  Uwagi
   7 Eksploatacja węzła cieplnego (stawka miesięczna)
   7.1 0 kW - 100 kW  450  
  Stawki orientacyjne. Rzeczywiste określenie stawek jest zależne od zakresu eksploatacji wymiennika
   7.2 101 kW - 200 kW  500
   7.3 201 kW - 300 kW  520
   7.4 301 kW - 500 kW  550
   7.5 501 kW - 1000 kW  850
   7.6 Powyżej 1000 kW  1000
   8 Zmiana ustawień automatyki pogodowej  550  -
   9 Zmiana ustawień zaworu regulacji przepływu bądź regulatora różnicy ciśnień  550  
   10 Zmiana ustawień temperatury cwu  350  -
   11 Czyszczenie chemiczne wymienników ciepła
   11.1 JAD 3/18 - 1 sztuka  835 Cena usługi nie zawiera demontażu/montażu i transportu wymiennika
   11.2 JAD 3/18 - 2 sztuka i następne  700
   11.3 JAD 6/50 - 1 sztuka  1000
   11.4 JAD 6/50 - 2 sztuka i następne  800
   11.5 Płytowy - 1 sztuka  cena indywidualna
   11.6 Płytowy - 2 sztuka i następne  cena indywidualna
   12 Demontaż czujnika temperatury zewnętrznej na czas prowadzenia prac termomodernizacyjnych budynku odbiorcy i ponowny montaż  350  
   13 Dostarczenie danych z węzła ciepłowniczego własności TC dla systemu BMS klienta (abonament miesięczny) (modbus RTU lub modbus TCP/IP)  120/m-c Podpisanie umowy o świadczenie usług z odbiorcą na czas określony lub nieokreślony.
 •  Lp.  Nazwa usługi  Cena usługi (zł netto)  Uwagi
   14 Dodatkowe uruchomienie i wstrzymanie dostawy ciepła
   14.1 Dodatkowe uruchomienie dostawy ciepła na wniosek Odbiorcy  280  -
   14.2 Dodatkowe wstrzymanie dostawy ciepła na wniosek Odbiorcy  280  -
   15 Dodatkowe wstrzymanie dostawy ciepła z powodu zaległości w opłatach (za każdy punkt odcięcia)
   15.1 Osoba prywatna (konsument)  280  -
   15.2 Osoba prawna  280  -
   16 Dodatkowe uruchomienie dostawy ciepła z powodu zaległości w opłatach
   16.1 Osoba prywatna (konsument)  280  -
   16.2 Osoba prawna  280  -
   16.3 Opłata za włączenie ciepła bez wiedzy TAURON Ciepło. Dotyczy obiektów: - samowolnie włączonych przez Odbiorcę w trakcie procesu windykacji należności - uruchamianych po raz pierwszy bez stosownych odbiorów TAURON Ciepło  280  -
   17 Tworzenie zestawień ilościowo - wartościowych ze sprzedaży ciepła
   17.1 Dla 1 obiektu za okres do 12 miesięcy  75 Zestawienia tworzone w arkuszu kalkulacyjnym Excel
   17.2 Dla 1 obiektu za okres powyżej 12 miesięcy  75
 •  Lp.  Nazwa usługi  Cena usługi (zł netto)  Uwagi
   18 Usługi świadczone tylko na obszarze dawnej Energetyki Cieszyńskiej
   18.1 Eksploatacja instalacji wewnętrznych -  1,58  miesięczna opłata za 1 grzejnik
   18.2 Prace remontowe (przy wyliczaniu ilości R-G wg KNRI)  82,35  w zł/rbg
   18.3 Sprzedaż wody zdemineralizowanej  162  w zł/m3

 •  19 Wynajem kotłowni olejowych
     Typ kotłowni  Moc kotłowni  Stawka za dzień dzierżawy [zł/dobę]  Dostawa i odbiór (w tym załadunek i rozładunek) [zł]  Koszty posadowienia i uruchomienia [zł]  Tygodniowy koszt eksploatacji/obsługi [zł]
   Do 7 dni  Powyżej 7 dni   Powyżej 30 dni 
   19.1 Kotłownia olejowa mobilna jednofunkcyjna/dwufunkcyjna  240 kW  300/350  270/300  cena do negocjacji  2000  2100  800
   19.2 Kotłownia olejowa kontenerowa  235 kW  300  270  cena do negocjacji  4000  2100  800
   19.3 Kotłownia olejowa kontenerowa  384 kW  350  300  cena do negocjacji  4000  2100  800


  1. Powyższa oferta obejmuje obszar Aglomeracji Śląsko-Dabrowskiej w zakresie kosztów transportu kotłowni.
  2. Wynajmujący (jeśli leży to po jego stronie) zobowiązany jest dostarczyć świadectwo jakości oleju opałowego producenta w dniu dostawy. Możliwe jest skorzystanie z umowy rocznej TAURON Ciepło na dostawę oleju opałowego.
  3. Przygotowanie podłączenia energii elektrycznej (zasilanie 3-fazowe, 400 V z zabezpieczeniem min. 16A), przyłącza zimnej wody oraz c.o. (wyprowadzone króćce dn50 z zaworami odcinającymi), po stronie Wynajmującego.

Masz pytania?